Приезд в Беларусь без визы

 

РУС    

Порядок приезда в Беларусь без визы (зону безвизового режима:"Брест-Гродно")

PL 

Kolejność przybycia na Białoruś bez wizy (strefa ruchu bezwizowego "Brześć Grodno")

ENG 

The order of arrival to Belarus without a visa  (zone of visa-free regime "Brest-Grodno")   


 

РУС  Брест-Гродно

Иностранные граждане без открытия виз могут приехать в зону действия безвизового режима «Брест-Гродно» на следующую территорию: 

- Город Брест;

- Брестский район;

- Пружанский район;

- Каменецкий район;

- Жабинсковский район;

- Город Гродно;

- Гродненский район;

- Свислочский район;

- Берестовицкий район;

- Волковысский район;

- Вороновский район;

- Лидский район;

- Щучинский район.

1. Не позднее, чем за 48 часов до планируемой поездки свяжитесь с нами:

е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

Viber: +37529794 81 89,

моб.: +375299487121,

тел:+375162 20 2910, 53 00 50

2.

2.1. Предоставьте нам копию (скан) страниц паспорта

2.2. Укажите даты планируемого визита

2.3. Напишите контактные данные для обратной связи

2.4. Оплатите выбранные туристические услуги (или комплексный тур)

3. После выполнения условий пункта 2, мы регистрируем Вас и выдаем подтверждающий документ, который необходимо предъявить в пунктах пропуска

4. Въезд на территорию Республики Беларусь в зону безвизового режима «Брест-Гродно» происходит через определенные пункты пропуска:

4.1. Если Вы приезжаете на поезде – пункт пропуска железнодорожной станции «Брест-Центральный» (Тересполь-Брест), пункт пропуска "Гродно" ("Кузница Белостоцкая").

4.2. Если Вы приезжаете на автомобиле или автобусе - пункты пропуска:

 а) Брест (Тересполь),

 б) Домачево (Словатичи),

 в) Песчатка (Половцы),

 г) Брузги (Кузница Белостоцкая),

 д) Привалка (Райгардас).

4.3. Пункты упрощенного пропуска Переров ("Беловежа"), Лесная ("Рудавка"), Привалка ("Швяндубре").

4.4. Если Вы прилетаете самолетом - пункты пропуска "Аэропорт Брест", "Аэропорт Гродно".

5. При пересечении границы Вам нужно иметь с собой следующие документы:

5.1. Действительный документ для выезда за границу (паспорт);

5.2. Документ установленного образца, предоставляющий право на посещение (оформляется нами и отправляется Вам на электронную почту);

5.3. Медицинскую страховку.

5.4. Деньги. На каждый день пребывания иметь сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем 2 базовым величинам (51 рублей).

6. Находиться в зоне действия безвизового режима с 10 ноября 2019 года разрешено на срок от 1 до 15 дней.

В Беларусь без визы


  

PL   Brześć-Grodno 

Cudzoziemcy bez odkrycia wiz mogą przyjechać do strefy działania bezwizowego reżimu "Brześć-Grodno" na następne terytorium:

- Miasto Brześć;

- Brzeski rejon;

- Prużanski rejon;

- Kamienecki rejon;

- Żabinkowski rejon;

- Svislochski rejon;

- Miasto Grodno;

- powiat grodzieński;

- Dzielnica Svisloch;

- Berestovitsky rejon;

- Volkovysky rejon;

- Voronovsky rejon;

- Lidsky rejon;

- Schuchinsky rejon.

1. Nie później, niż za 48 godzin do planowanej podróży zwiążcie się z nami:

е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Viber: +37529794 81 89,

mob.: +375299487121,

tel:+375162 20 2910, 53 00 50

2.

2.1. Nadajcie nam kopię (skan) stron dowodu osobistego (paszportu)

2.2. Wskażcie daty planowanej wizyty

2.3. Nadajcie kontaktowe dane dla odwrotnego związku

2.4. Spłaćcie wybrane turystyczne usługi (czy kompleksowy tur)

3. Po wykonaniu warunków punktu 2, rejestrujemy Was i wydajemy dokument, który należy pokazać przy przykroczeniu granicy.

4. Wjazd na terytorium Republiki Białoruś do strefy bezwizowego reżimu "Brześć-Grodno" spełnia się przez pewne punkty przekroczenia granicy:

4.1. Jeśli przyjeżdżacie pociągem - punkt przekroczenia kolejowej stacji „Brześć” („Terespol”), „Grodno” („Forge Belostotskaya”).

4.2. Jeśli przyjeżdżacie na samochodzie czy autobusie - punkty przekroczenia

 а) „Brześć” („Terespol”),

 b) „Domaczewo” („Slovatichi”),

 c) „Peschatka” („Połowiec”),

 d) „Bruzgi” („Kuźnia Belostotskaya”),

 e) „Privalka” („Raigardas”)

 f) „Pererow” („Białowieża”)

 g) „Lesnaya” („Rudavka”),

 h) „Privalka” („Shvydubre”).

4.3. Samolotem - punkt kontrolny „Lotnisko w Brześciu”, „Lotnisko Grodno”.

5. Przy przekroczeniu granicy Wam należy mieć z sobą następne dokumenty:

5.1. ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;

5.2. Dokument ustalonego wzora, co nadaje prawo do odwiedzania (załatwia się formalnie nami i wysylamy go Wam na e-mail);

5.3. Medyczne ubezpieczenie.

5.4. Pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (BYN 51);

6, Znajdować się w strefie działania bezwizowego reżimu dozwolono w terminie od 1 do 15 dni.

   

Na Białoruś bez wizy


    

ENG  Brest-Grodno

Foreign citizens without opening visa can arrive in the zone of action of the visa-free mode "Brest-Grodno" on next territory:

- City Brest;

- Brest district;

- Pruzhany district;

- Kamenets district;

- Zhabinka district;

- Svisloch district;

- City Grodno;

- Grodno district;

- Svisloch district;

- Berestovitsky district,

- Volkovysky district;

- Voronovsky district;

- Lidsky district;

- Schuchinsky district.

1. Not later, than 48 hours before the planned journey contact with us:

е- mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

Viber: +37529794 81 89,

моб.: +375299487121,

bodies:+375162 20 2910, 53 00 50

2.

2.1. Send us the copy (scan) of your passport 

2.2. Specify the dates of the planned visit

2.3. give us a contact information for feed-back

2.4. Pay the chosen tourist services (or complex trip)

3. After fulfillment of conditions of point №2, we register you and give you a confirmative document that must be shown in the checkpoints (on the border)

4. You can enter Belarus through crossing Belarus State Border at the certain checkpoints:

4.1. If you arrive on a train these are checkpoints of railhead of "Brest Central" (Terespol – Brest), "Grodno" ("Forge Belostotskaya").

4.2. If you arrive on a car or bus:

 а) "Brest" ("Terespol"),

 b) "Domachevo" ("Slovatichi"),

 c) "Peschatka" ("Polovtsy"),

 d) "Pererov" ("Bialowieza"),

 e) "Bruzgi" ("Forge Belostotskaya"),

 f) "Privalka" ("Raigardas"),

 g) “Lesnaya” (“Rudavka”),

 h) “Privalka” (“Shvydubre”).

4.3. If you arrive by air these are checkpoints "Brest Airport", "Grodno Airport".

5. Crossing the border you need to have with yourself next documents:

5.1. valid passport or any other substitution document for travel abroad;

5.2. document, granting the right to visit Brest region (it is issued by us and we send it to you on by e-mail);

5.3. Medical insurance.

5.4. money: when entering Belarus a foreign a visitor should possess not less than 51 Belarusian rubles for each day of stay. This sum can be obtained in foreign currency or in the national currency of Belarus

6. Being in the zone of action of the visa-free mode since November 10, 2019 is let on a term from 1 to 15 days.

Belarus visa free