Тел. +375 162 20 29 10
МТС +375 297 94 81 89 
    Турагентство Пилигрим Вконтакте  Турагентство Пилигрим в Одноклассниках  Турагентство Пилигрим в Facebook  Турагентство Пилигрим в Instagram  

 

РУС   Порядок приезда в Беларусь без визы (зона безвизового режима "Брест")

 

PL      Kolejność przybycia na Białoruś bez wizy (strefa ruchu bezwizowego "Brześć")

 

ENG   The order of arrival to Belarus without a visa (zone of visa-free regime "Brest")

 


РУС

Иностранные граждане без открытия виз могут приехать в зону действия безвизового режима «Брест» на следующую территорию:

- Город Брест;

- Брестский район;

- Пружанский район;

- Каменецкий район;

- Жабинсковский район.

1. Не позднее, чем за 48 часов до планируемой поездки свяжитесь с нами:

е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

Viber: +37529794 81 89,

моб.: +375299487121,

тел:+375162 20 2910, 53 00 50

2.

2.1. Предоставьте нам копию (скан) страниц паспорта

2.2. Укажите даты планируемого визита

2.3. Напишите контактные данные для обратной связи

2.4.Оплатите выбранные туристические услуги (или комплексный тур)

3. После выполнения условий пункта 2, мы регистрируем Вас и выдаем подтверждающий документ, который необходимо предъявить в пунктах пропуска

4. Въезд на территорию Республики Беларусь в зону безвизового режима «Брест» происходит через определенные пункты пропуска:

4.1. Если Вы приезжаете на поезде – пункт пропуска железнодорожной станции «Брест-Центральный» (Тересполь-Брест).

4.2. Если Вы приезжаете на автомобиле или автобусе - пункты пропуска

 а) Брест (Тересполь),

 б) Домачево (Словатичи),

 в) Песчатка (Половцы).

4.3. Если Вы прилетаете самолетом - пункт пропуска аэропорт Брест.

5. При пересечении границы Вам нужно иметь с собой следующие документы:

5.1. Действительный документ для выезда за границу (паспорт);

5.2. Документ установленного образца, предоставляющий право на посещение (оформляется нами и отправляется Вам на электронную почту);

5.3.  Медицинскую страховку.

5.4.  Деньги. На каждый день пребывания иметь сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем 2 базовым величинам (49 рублей).

6. Находиться в зоне действия безвизового режима разрешено на срок от 1 до 10 дней.


PL

Cudzoziemcy bez odkrycia wiz mogą przyjechać do strefy działania bezwizowego reżimu "Brześć" na następne terytorium:

- Miasto Brześć;

- Brzeski rejon;

- Prużanski rejon;

- Kamienecki rejon;

- Żabinkowski rejon;

1. Nie później, niż za 48 godzin do planowanej podróży zwiążcie się z nami:

е- mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Viber: +37529794 81 89,

mob.: +375299487121,

tel:+375162 20 2910, 53 00 50

2.

2.1. Nadajcie nam kopię (skan) stron dowodu osobistego (paszportu)

2.2. Wskażcie daty planowanej wizyty

2.3. Nadajcie kontaktowe dane dla odwrotnego związku

2.4. Spłaćcie wybrane turystyczne usługi (czy kompleksowy tur)

3. Po wykonaniu warunków punktu 2, rejestrujemy Was i wydajemy dokument, który należy pokazać przy przykroczeniu granicy.

4. Wjazd na terytorium Republiki Białoruś do strefy bezwizowego reżimu spełnia się przez pewne punkty przekroczenia granicy:

4.1. Jeśli przyjeżdżacie pociągem - punkt przekroczenia kolejowej stacji "Brześć Centralny" (Terespol-Brześć (kolejowe).).

4.2. Jeśli przyjeżdżacie na samochodzie czy autobusie - punkty przekroczenia

 а) Terespol-Brześć

 b) Sławatycze-Domaczewo

 c) Połowce-Pieszczatka

4.3. Samolotem - punkt przekroczenia port lotniczy Brześć.

5. Przy przekroczeniu granicy Wam należy mieć z sobą następne dokumenty:

5.1. ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;

5.2. Dokument ustalonego wzora, co nadaje prawo do odwiedzania (załatwia się formalnie nami i wysylamy go Wam na e-mail);

5.3.  Medyczne ubezpieczenie.

5.4. Pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (BYN 49);

6, Znajdować się w strefie działania bezwizowego reżimu dozwolono w terminie od 1 do 10 dni.


ENG

Foreign citizens without opening visa can arrive in the zone of action of the visa-free mode "Brest" on next territory:

- City Brest;

- Brest district;

- Pruzhany district;

- Kamenets district;

- Zhabinka district;

1. Not later, than 48 hours before the planned journey contact with us:

е- mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

Viber: +37529794 81 89,

моб.: +375299487121,

bodies:+375162 20 2910, 53 00 50

2.

2.1. Send us the copy (scan) of your passport 

2.2. Specify the dates of the planned visit

2.3. give us a contact information for feed-back

2.4. Pay the chosen tourist services (or complex trip)

3. After fulfillment of conditions of point №2, we register you and give you a confirmative document that must be shown in the checkpoints (on the border)

4. You can enter Belarus through crossing Belarus State Border at the certain checkpoints:

4.1. If you arrive on a train is a checkpoint of railhead of "Brest Central" (Terespol – Brest).

4.2. If you arrive on a car or bus:

 а) Brest (Terespol),

 b) Domachevo (Slawatycze),

 c) Piesczatka (Polowcy).

4.3. If you arrive by air - a checkpoint  airport Brest.

5. Crossing the border you need to have with yourself next documents:

5.1. valid passport or any other substitution document for travel abroad;

5.2. document, granting the right to visit Brest region (it is issued by us and we send it to you on by e-mail);

5.3.  Medical insurance.

5.4. money: when entering Belarus a foreign a visitor should possess not less than 49 Belarusian rubles for each day of stay. This sum can be obtained in foreign currency or in the national currency of Belarus

6. Being in the zone of action of the visa-free mode is let on a term from 1 to 10 days.

e-max.it: your social media marketing partner